Monday, 1 July 2013

સર્વ શિક્ષા અભિયાન કચેરી

જગ્યા :  (1) અંશકાલીન શિક્ષકો
લાયકાત : બી એસ સી અને બી એડ /12/સાયન્સ  પીટીસી /સીપીએડ / ડી પીએડ
(2) હિસાબનીશ : બીકોમ/ એમ કોમ

સરનામું :
સર્વ શિક્ષા અભિયાન કચેરી
ભોય તળિયે જીલ્લા પંચાયત
યુંનીવર્સીટી રોડ, પાટણ
ફોન - 02766 - 223155 

No comments:

Post a Comment